5 Reasons To Skip: Seikai Trilogy

Some series are forgotten for a reason.